9901182

کارنامه زمستانی آب و برق

کارنامه زمستانی آب و برق

داده‌های دفتر فناوری اطلاعات و آمار وزارت نیرو نشان می‌دهد انرژی دریافتی و ارسالی در

پایان بهمن ماه‌ ۹۸ نسبت به پایان دی‌ماه به‌ترتیب ۱۰٫۶و ۱۰٫۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین طبق آمارها، بهره‌برداری از واحدهای جدید نیروگاهی تا پایان بهمن نسبت به ماه قبل، ۸٫۹ درصد افزایش را ثبت کرده است. کارنامه بخش آب هم حکایت از آن دارد که ارتفاع بارندگی‌ها در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال آبی گذشته، ۱۳ درصد کاهش داشته است. حجم آب موجود مخازن سدهای کل کشور هم تا پایان بهمن نسبت به ماه گذشته ۲٫۱ درصد افزایش را به ثبت رسانده است. در این میان تولید انرژی نیروگاه‌های برقابی در ماه بهمن نسبت به دی‌ماه، ۳۰ درصد افزایش را تجربه کرده است.

 

  • کارنامه بخش آب

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حجم ریزش‌های جوی از اول مهر ۹۸ تا پایان بهمن‌ماه سال آبی جاری برابر ۲۶۳٫۴ میلیارد مترمکعب بوده است. این آمارها حاکی است ارتفاع بارندگی در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال آبی گذشته، ۱۳ درصد کاهش داشته است. در این میان، ارتفاع بارندگی در کل کشور نسبت به میانگین بلندمدت ۱۵ درصد افزایش را تجربه کرده است. همچنین ارتفاع بارندگی در کل کشور (۲۵٫۶ میلی‌متر) نسبت به ماه گذشته (۴۶٫۶ میلی‌متر)، ۴۵ درصد کاهش را به ثبت رسانده است.وضعیت بهره‌برداری از سدهای مخزنی کشور نیز نشان می‌دهد حجم آب موجود مخازن سدهای کل کشور تا پایان بهمن ۹۸ (۲۷۴۲۴ میلیون مترمکعب) نسبت به دی‌ماه (۲۶۸۶۷ میلیون مترمکعب)، ۲٫۱ درصد افزایش داشته است. این درحالی است که حجم آب ورودی به سدهای مخزنی کل کشور نسبت به ماه گذشته، ۱۵ درصد کاهش را به ثبت رسانده است. در این میان، حجم آب خروجی مخازن سدهای کل کشور هم نسبت به ماه گذشته، ۱۵ درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر، مقایسه انرژی تولیدی تجمعی نیروگاه‌های برق- آبی تا پایان بهمن ۹۸ حکایت از آن دارد که تولید انرژی نیروگاه‌های برق-آبی نسبت به دی‌ماه (۱۲۸۷ گیگاوات ساعت)، ۳۰ درصد افزایش داشته است.

طبق ارزیابی‌ها، حجم آب صرفه‌جویی شده از چاه‌ها (جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز و پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز: جمعا ۲۱٫۲۵ میلیون مترمکعب) نسبت به ماه گذشته (۳۸٫۹۱ میلیون مترمکعب)، ۴۵ درصد کاهش داشته است. تعداد نصب کنتور هوشمند آب و برق روی چاه‌های آب هم در بهمن‌ماه نسبت به ماه گذشته، ۴۵ درصد افزایش را تجربه کرده است. همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد تعداد صدور مجوز چاه جهت تامین آب (کشاورزی در دشت‌های آزاد، آشامیدنی شهری و روستایی، صنعت و خدمات: جمعا (۱۱۶) نسبت به ماه گذشته (۱۲۰)، ۳ درصد کاهش داشته است. در این میان تعداد چاه‌های کشاورزی، صنعت و آشامیدنی (۵۱۹۱۹۵) نسبت به ماه گذشته (۵۱۹۰۷۹)، ۰٫۰۲ درصد افزایش را ثبت کرده‌اند. تعداد منابع آب زیرزمینی در کل کشور هم در بهمن نسبت به ماه قبل، ۰٫۰۲ درصد افزایش داشته است. انشعابات آب در پایان بهمن ۹۸ نسبت به ماه قبل در بخش شهری ۰٫۲۱ درصد و در بخش روستایی ۰٫۲۶ درصد افزایش داشته است. تعداد تصفیه‌خانه‌های آب در مدار و ظرفیت اسمی آن در پایان بهمن ۹۸ نسبت به ماه قبل، در بخش شهری به ترتیب ۲٫۶ و ۲٫۲ درصد افزایش داشته است. همچنین حجم آب تولیدی (جمعا زیرزمینی و سطحی) در پایان بهمن نسبت به ماه قبل، در بخش شهری ۱۰ درصد و در بخش روستایی ۱۱ درصد افزایش را تجربه کرده است.

آمارها نشان می‌دهد طول شبکه جمع‌آوری فاضلاب در پایان بهمن ۹۸ نسبت به ماه قبل (۶۳۹۲۱ کیلومتر)، ۰٫۱ درصد افزایش داشته است. طول خطوط انتقال فاضلاب هم در پایان بهمن نسبت به دی‌ماه (۳۴۳۱ کیلومتر)، ۰٫۶ درصد افزایش را به ثبت رسانده است. تعداد و ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در مدار نیز در پایان بهمن ۹۸ نسبت به ماه قبل به‌ترتیب ۰٫۴ و ۰٫۱ درصد افزایش داشته است. آمار تعداد شهرهای در معرض تنش که اطلاعات آن هر شش‌ماه یک‌بار به‌روز می‌شود نشان می‌دهد ۱۴۰ شهر در وضعیت زرد (۱۰ درصد کمبود آب نسبت به آب مورد نیاز) قرار گرفته‌اند و ۳۴ شهر در وضعیت نارنجی (۲۰ درصد کمبود آب نسبت به آب مورد نیاز) به‌سر می‌برند. ۵۹ شهر هم در وضعیت قرمز (بیش از ۲۰ درصد کمبود آب نسبت به آب موردنیاز) هستند.

 

  •  تصویر آماری بخش برق

ارزیابی مصرف برق کشور تا پایان دی ۹۸ نشان می‌دهد مصرف برق تا پایان این ماه در بخش صنعتی بیش از سایر موارد مصرف بوده است. مصرف برق (کل فروش) تا پایان دی ۹۸ در مقایسه با پایان آبان ۹۸ (۱۹۵۱۱۶ میلیون کیلووات ساعت)، ۱۵ درصد افزایش داشته است. آمار وضعیت مشترکان برق تا پایان دی ۹۸ هم حاکی است، تعداد مشترکان برق تا پایان دی ۹۸ نسبت به پایان آبان ۹۸ (۳۶۳۶۳ هزار مشترک)، ۰٫۴ درصد افزایش را به ثبت رسانده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد شبکه توزیع برق کشور تا پایان دی‌ماه ۹۸ در وضعیت مساعدی به‌سر برده است. مجموع طول شبکه فشار متوسط و ضعیف، تا پایان دی ۹۸ (۸۱۲هزار کیلومتر) نسبت به پایان اسفند ۹۷ (۸۰۱)، ۱٫۴ درصد افزایش داشته است. تعداد و ظرفیت ترانسفورماتورهای برق کشور تا پایان دی‌ ۹۸ نسبت به پایان اسفند ۹۷، به‌ترتیب ۲٫۵ و ۱٫۸ درصد افزایش را تجربه کرده است.

وضعیت برق روستایی تا پایان بهمن ۹۸ هم بیانگر آن است که تعداد روستاهای برق‌دار شده تا پایان بهمن نسبت به پایان اسفند سال گذشته، ۰٫۲ درصد افزایش داشته است. طول شبکه فشار روستایی (متوسط و ضعیف) تا پایان بهمن‌ ۹۸ (۲۴۶۴۱۸ کیلومتر) نسبت به پایان اسفند ۹۷ (۲۴۶۱۱۸ کیلومتر)، ۰٫۱۲ درصد افزایش داشته است.تعداد ترانسفورماتور روستایی تا پایان بهمن ۹۸ هم نسبت به پایان اسفند ۹۷، ۰٫۱۹ درصد افزایش داشته است. همچنین ظرفیت ترانسفورماتور روستایی تا پایان بهمن‌ماه ۹۸ نسبت به پایان اسفند سال قبل، ۰٫۰۸ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کل ظرفیت نصب شده نیروگاهی تا پایان بهمن ۹۸ نسبت به پایان دی (۸۲۵۱۵ مگاوات)، ۰٫۲ درصد افزایش داشته است. تولید ناویژه انرژی برق کشور از ابتدای سال ۹۸ نسبت به دوره مشابه ۹۷، ۵٫۴ درصد افزایش را ثبت کرده است. انرژی دریافتی و ارسالی هم در پایان بهمن ۹۸ نسبت به پایان دی ۹۸، به‌ترتیب ۱۰٫۶ و ۱۰٫۱ درصد افزایش داشته‌اند. ارزیابی‌ها همچنین نشان می‌دهد بهره‌برداری از واحدهای جدید نیروگاهی تا پایان بهمن ۹۸ (۲۲۲۳ مگاوات) نسبت به پایان دی‌ ۹۸ (۲۰۴۲ مگاوات)، ۸٫۹ درصد افزایش داشته است. این درحالی است که بهره‌برداری از واحدهای جدید نیروگاهی (گازی و تجدیدپذیر) تا پایان بهمن ۹۸ (۱۲۵۰ مگاوات) نسبت به پایان دی ۹۸ (۱۰۶۹ مگاوات)، ۱۷ درصد افزایش داشته است. مجموع طول خطوط انتقال و فوق توزیع برق کشور هم تا پایان بهمن ۹۸، نسبت به پایان دی ۹۸ (۱۲۷۸۱۹ کیلومترمدار) ۰٫۱۵ درصد افزایش را تجربه کرده است. از سوی دیگر طبق آمارها، ظرفیت کل پست‌های برق (انتقال، فوق توزیع و بلافصل) تا پایان بهمن ۹۸ نسبت به پایان دی ماه (۳۵۹۳۶۰ مگاولت آمپر)، ۰٫۵ درصد افزایش داشته است.

  • عملکرد انرژی‌های تجدیدپذیر

گزارش عملکرد نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک سال ۹۸ نشان می‌دهد ظرفیت این نیروگاه‌ها تا پایان بهمن ۹۸ (۳۸۰٫۵ مگاوات) نسبت به ماه قبل (۳۶۶٫۹ مگاوات)، ۴ درصد افزایش داشته است. میزان برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر در بهمن ۹۸ هم نسبت به ماه گذشته (۸۰ میلیون کیلووات ساعت)، ۱۱ درصد کاهش را تجربه کرده است. همچنین آمارها حکایت از آن دارد که اجتناب از انتشار گازهای گلخانه‌ای در بهمن ۹۸ نسبت به ماه قبل، ۱۱٫۵ درصد کاهش را به ثبت رسانده است. میزان عدم مصرف سوخت فسیلی در بهمن‌ماه نسبت به ماه قبل هم ۱۳ درصد کاهش و میزان عدم مصرف آب در این بازه زمانی هم نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد کاهش را به ثبت رسانده‌اند.

 

 

منبع: دنیای اقتصاد

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

مطالب اخیر