مدیران شرکت

مدیران شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا

balekouti-01
روح اله بلکوتی مدیر امورمالی و اداری
شماره تماس : ۰۲۱۸۸۳۷۶۰۳۷
داخلی : ۲۵۰
ایمیل : Balakoti@sabainv.com
jouzi-01
امیر حسین جوزی مدیرامور حقوقی و قراردادها
شماره تماس : ۰۲۱۸۸۳۷۶۰۳۷
داخلی : ۴۵۰
ایمیل : Jozee@sabainv.com
abbaspour02
سجاد عباسپور مدیر IT
شماره تماس :۰۲۱۸۸۳۷۶۰۳۷
داخلی : ۳۵۰
ایمیل : Abbaspour@sabainv.com
nazari-01
میثم نظری حقیقی مدیر امور مجامع و شرکتها
شماره تماس : ۰۲۱۸۸۳۷۶۰۳۷
داخلی : ۳۵۰
ایمیل : Nazari@sabainv.com