شرکت‌های مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه‌ها

درصد مالکیت شرکت صبا در ۱۸ شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه

شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه عباسپور

میزان مالکیت: ۱۱%

بازدید از وب سایت

شرکت مدیریت تولید برق اهواز

میزان مالکیت: ۵۱%

بازدید از وب سایت

شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت مدیریت تولید برق ری

میزان مالکیت: ۵۱%

بازدید از وب سایت

 

شرکت مدیریت تولید برق بعثت

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

مدیریت تولید برق نیروگاه‌های سیستان و بلوچستان

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت مدیریت تولید برق شازند

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت مدیریت تولید برق بیستون

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت مدیریت تولید برق طوس

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت مدیریت نیروگاههای گازی خراسان

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت مدیریت تولید برق یزد

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت مدیریت تولید برق زرند

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت مدیریت تولید برق کرمان

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت مدیریت تولید برق لوشان

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

میزان مالکیت: ۵۱%

بازدید از وب سایت

 

شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا

شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا با هدف سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه های صنعت برق شامل احداث و بهره برداری از نیروگاه ها، تولید انرژی های تجدید پذیر، تاسیسات انتقال و نیرو،‌ تاسیسات توزیع برق و همچنین حوزه های صنعت آب نظیر عملیات سد سازی،‌ تولید و تامین آب شرب و غیره تاسیس گردید.