9902272

شاخص قیمت تولیدکننده برق ۳٫۹۶ درصد کاهش یافت

شاخص قیمت تولیدکننده برق ۳٫۹۶ درصد کاهش یافت

شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در سال‌ ١٣٩٨ برابر با ١٢١,٢۵ می‌باشد که نسبت به سال قبل ٣.٩۶ درصد کاهش داشته است.

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در سال‌ ١٣٩٨ را منتشر کرد.

شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در سال‌ ١٣٩٨ برابر با ١٢١,٢۵ می‌باشد که نسبت به سال قبل ٣.٩۶ درصد کاهش داشته است.

شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در سال‌ ١٣٩٨ برابر با ١٢١,٢۵ می‌باشد که نسبت به سال قبل ٣.٩۶ درصد کاهش داشته است. شاخص قیمت بخش برق در سال ١٣٩٧، رقم ١٢۶.٢۴ بوده که نسبت به سال قبل از آن معادل ۴.٧۴ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات اوج بار، در ١٣٩٨ برابر با ١١٨,١٣ می‌باشد که نسبت به سال قبل ۶.٠٨ درصد کاهش داشته است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال‌ ١٣٩٧ برابر با ١٢۵.٧٨ بوده  که نسبت به سال قبل ۶.٨۵ درصد افزایش یافته بود.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات میان بار، در سال‌ ١٣٩٨ برابر ١١٧,۴١ می‌باشد که نسبت به سال قبل ۴.٢ درصد کاهش داشته است. شاخص مذکور در سال‌ ١٣٩٧ برابر با ١٢٢.۵٩ بوده که نسبت به سال قبل ٣.٩٨ درصد افزایش یافته بود.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات کم بار، در سال ١٣٩٨ برابر ١٣٣,۵۵ می‌باشد که نسبت به سال قبل ١.۵۶ درصد کاهش داشته است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال ١٣٩٧ برابر ١٣۵.۶۶ بوده که نسبت به سال قبل ۶٩.۴ درصد افزایش یافته بود.

 

منبع: خبرگزاری فارس

 

مطالب اخیر