140103011

سازمان برنامه و بودجه مکلف به تهاتر بدهی سرمایه‌گذاران غیردولتی برق شد

سازمان برنامه و بودجه مکلف به تهاتر بدهی سرمایه‌گذاران غیردولتی برق شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند در لایحه بودجه سنواتی نسبت به تهاتر بدهی سرمایه‌گذاران غیردولتی بخش برق اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، با ماده ۹ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۹ این طرح آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیر ماه هر سال به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی های منتقل شده به سازمان ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ را از طریق یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده است تسویه کند، این حکم ناسخ قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه برق نیست.

همچنین نمایندگان در بررسی ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند. براساس ماده ۱۰ این طرح؛ دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی اقدام به تهاتر بدهی سرمایه گذاران غیر دولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت (یا شرکت‌های دولتی)، بر اساس سقف مشخص شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجر به معوق شدن اقساط تسهیلات ایشان شده است، بر اساس موافقت بالاترین مرجع تسهیلات ‌دهنده اعم از هیأت عامل، هیأت مدیره و هیأت امنا با بدهی دولت ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه هر سال کند.

 

منبع: سندیکای صنعت برق ایران

مطالب اخیر