9803074

دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق ابلاغ شد

دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق ابلاغ شد

دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق موضوع بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اجرا در سال ۹۸ ابلاغ شد.

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ درخواست شماره ۱۰۰/۲۰/۵۱۷۸۸/۹۶ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ وزارت نیرو در خصوص تعیین نرخ خرید تضمینی برق، با هدف افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو یا به صورت روش‌های متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت، بهره برداری و تملک(BOO) و ساخت، بهره برداری و انتقال(BOT) را به استناد بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بررسی و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد.

متن این مصوبه بدین شرح است:

ماده (۱): وزارت نیرو مجاز است به منظور حصول اطمینان از انجام سرمایه گذاری کافی در احداث نیروگاه در طول سالهای برنامه پنجساله ششم توسعه، نسبت به انتخاب سرمایه گذار اقدام و با متقاضیان بخش غیردولتی برای احداث نیروگاه، قرارداد خرید تضمینی برق با شرایط زیر منعقد نماید:

الف – طول دوره خرید تضمینی برق در قراردادهای ساخت، بهره برداری و تملک(BOO) حداکثر هفت (۷) سال برای سرمایه گذاران داخلی و در قراردادهای ساخته بهره برداری و انتقال(BOT) حداکثر پانزده (۱۵) سال برای سرمایه گذارانی که حداقل ۷۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز را از طریق منابع خارجی تأمین نمایند، می‌باشد.

ب- وزارت نیرو مکلف است در تنظیم قرارداد خرید تضمینی برق به گونه ای عمل نماید که سرمایه گذار مکلف به عرضه برق در طول دوره قرارداد به روش‌های عرضه در بازار عمده فروشی برق، عرضه در بورس انرژی و عقد قراردادهای دو جانبه (با پرداخت هزینه ترانزیت) باشد.

ج- نرخ خرید تضمینی برق نیروگاه‌های حرارتی بزرگ (بدون احتساب قیمت سوخت در هر مورد پس از برگزاری مناقصه توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، به تأیید وزیر نیرو می‌رسد. در صورتی که بازده نیروگاه‌ها کمتر یا بیشتر از ۵۵ درصد باشد به همان نسبت نرخ مذکور تغییر می‌یابد.

د- متوسط نرخ ترانزیت داخلی برق در سطح شبکه انتقال و فوق توزیع و نیز در سطح شبکه توزیع هر کدام به ازای هر کیلووات ظرفیت قراردادی معادل ۳۵ درصد متوسط نرخ تبدیل انرژی نیروگاه‌های حاضر در بازار عمده فروشی می‌باشد.

ماده (۲): تعدیل نرخ خرید تضمینی تعیین شده در قراردادهای ساخت، بهره برداری و تملک (BOO) برای نیروگاه‌های حرارتی بزرگ حداکثر ۱۲ سال و برای نیروگاه‌های مقیاس کوچک حداکثر ۹ سال از زمان عقد قرارداد) و برای قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال(BOT)  حداکثر ۲۰ سال (از زمان عقد قرارداد) در طول سال‌های قرارداد بر اساس فرمول زیر با درج در قرارداد، صورت می‌گیرد:

 

*مطابق ارز تخصیصی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت احداث نیروگاه‌ها در زمان تعدیل.

ماده (۳): بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت بازپرداخت اقساط ارزی سرمایه گذاران، نسبت به تبدیل ریال حاصل از فروش برق به ارز، اقدام نماید.

ماده (۴): شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مکلف است در صورتی که نرخ خرید تضمینی تعدیل شده مطابق ماده (۲) این مصوبه، پس از اعمال ضرایب جدول زیر بزرگ‌تر از متوسط نرخ بازار (بدون هزینه سوخت به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی بود، پرداخت مابه التفاوت (به ازای برق پذیرفته شده در بازار) آن را به سرمایه گذار تضمین نماید.

ماده (۵): وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) موظف است ضریب تولید در هر قرارداد را به میزان پنجاه (۵۰) درصد ظرفیت عملی آماده تولید برای سرمایه گذار برنده مناقصه به صورت شرط تعهد به پرداخت (Take or Pay) تضمین نماید.

ماده (۶): وزارت نیرو موظف است حداکثر تا دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده فروشی را تدوین و پس از تأیید وزیر نیرو برای اطلاع عموم و ذینفعان ابلاغ نماید.

ماده (۷):

الف – وزارت نیرو (شرکت توانیر) موظف است هر ساله میزان ظرفیت در محل‌های مورد نیاز احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک را اعلام عمومی نماید.

 ب- وزارت نیرو مجاز است نسبت به صدور مجوز و پروانه احداث برای نیروگاه‌های مقیاس کوچک با بازده الکتریکی حداقل ۴۲ درصد با مجموع بازده الکتریکی و حرارتی حداقل ۷۰ درصد اقدام نماید. انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق برای نیروگاه‌های مقیاس کوچک تو (متقاضی عقد قرارداد خرید تضمینی) مطابق با آخرین نرخ مناقصه نیروگاه‌های حرارتی بزرگ که بر اساس راندمان و شرایط محیطی تعدیل شده است، با اعمال ضرایب فصلی ماده (۴۴) این مصوبه، برای یک دوره حداکثر ۷ ساله انجام شود.

ج- اخذ مجوزهای لازم جهت احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک به عهده سرمایه گذار می‌باشد.

د. کلیه سرمایه گذارانی که در محل تأسیسات خود نسبت به احداث مولد مقیاس کوچک به صورت موازی (رأساً و یا از طریق سرمایه گذاران مولد مقیاس کوچک با شبکه اقدام می‌نمایند. در مواقع خروج مولد می‌توانند نسبت به تأمین انرژی برق مورد نیاز خود به نرخ تعرفه مربوطه اقدام نمایند.

هـ: نرخ پایه قراردادهای خرید تضمینی مولدهای مقیاس کوچک که در برنامه پنج ساله ششم توسعه و قبل از ابلاغ این مصوبه منعقد شده‌اند، بر اساس تعدیل نرخ خرید برق در سال ۱۳۹۵ تعیین می‌شود. دوره قرارداد خرید برق از این نیروگاه‌ها حداکثر ۵ سال خواهد بود. این تعدیل بر اساس فرمول ضریب تعدیل ماده (۲) این مصوبه، از ابتدای سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷(متناظر با سال انعقاد قرارداد) محاسبه و ملاک عمل نرخ پایه سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ قرار می‌گیرد.

و- مادامی که قرارداد اولین مناقصه نیروگاهی منعقد گردیده است وزارت نیرو مکلف است، برای نیروگاه‌های مقیاس کوچک که دارای پروانه احداث می‌باشند و یا پس از ابلاغ این مصوبه پروانه احداث در یافت می‌کنند، قرارداد خرید تضمینی بر اساس تعدیل نرخ پایه خرید برق در سال ۱۳۹۵ طی دوره حداکثر ۵ ساله منعقد نماید، که تعدیل آن بر اساس ماده (۲) این مصوبه از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا تاریخ عقد قرارداد محاسبه و ملاک عمل نرخ پایه سال‌های آتی قرار می‌گیرد.

ز- به نرخ پایه خرید برق نیروگاه‌های مقیاس کوچک معادل ۰٫۲ قیمت سوخت نیروگاهی اضافه می‌گردد.

ماده (۸): وزارت نیرو مجاز است بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه (مابه التفاوت نرخ خرید تضمینی برق) را از طریق اصلاح تعرفه‌های فروش برق تأمین نماید.

ماده (۹): عقد قرارداد خرید تضمینی برق به منزله واگذاری امتیاز گواهی ظرفیت نیروگاه به خریدار (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی برای نیروگاه‌های بزرگ و شرکت‌های برق منطقه ای برای نیروگاه‌های کوچک) می‌باشد، از این بابت مبلغ دیگری به سرمایه گذار پرداخت نمی‌گردد.

ماده (۱۰): وزارت نفت مکلف است با رعایت شرایط فنی و بر اساس ماده (۵۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، نسبت به واگذاری انشعاب و تأمین گاز متقاضیان احداث نیروگاه (اعم از اینکه در مالکیت وزارت نیرو با بخش خصوصی و مقیاس بزرگ یا کوچک باشد) با شرایط یکسان و تعرفه نیروگاهی اقدام نماید و برای مولدهای مقیاس کوچک، کنتور گاز مجزا نصب نماید.

ماده (۱۱): در نیروگاه‌های مقیاس کوچک (با رعایت مفاد بند «ب» ماده ۷ این مصوبه) کنتور برق منصوبه در نقطه تحویل به شبکه، مبنای محاسبه تولید برق است و کنتور مولد، مبنای محاسبه بازده الکتریکی خواهد بود. در این حالت «میزان سوخت مصرفی مولد» بر اساس نسبت میزان انرژی الکتریکی تولیدی مولد (شامل عرضه به شبکه و مصرف در محل)» به «بازده الکتریکی مولد» توسط شرکت توانیر محاسبه و به شرکت ملی گاز جهت اعمال حساب اعلام می‌گردد. مازاد گاز مصرفی مولد نسبت به میزان محاسبه شده فوق، بر اساس تعرفه صنعتی محاسبه می‌گردد.

ماده (۱۲): وزارت نیرو موظف است نمونه قراردادها و رویه‌های اجرایی مرتبط با موضوع این دستورالعمل را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه منتشر نماید.

ماده (۱۳): وزارت نیرو مکلف است پیشنهاد خرید برق به صورت ارزی را تهیه و برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد به دبیرخانه شورا ارسال نماید.

 

منبع: خبرگزاری فارس

 

مطالب اخیر