140008221

تورم تولیدکننده صنعت برق به ۴۰ درصد رسید

تورم تولیدکننده صنعت برق به ۴۰ درصد رسید

مرکز آمار ایران میزان تورم شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهارماه منتهی به تابستان امسال نسبت به مدت مشابه قبل از آن ۳۷.۷ اعلام کرد.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ١۴٠٠ به ۰.۱ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار، ١.١ واحد درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۵.١، ٢.٨ و ٨.٠- درصد بوده است.

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١۴٠٠ به ١٩ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل تابستان ١۴٠٠ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩، ١٩.٠ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٢١.۵، ٢٧.۴ و ٣.۵ بوده است.

همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل (متوسط تورم سالانه) به ۳۷.۷ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٧.٣ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٣٢.٨، ۴٢.٢ و ٣٢.٧ بوده است.

 

متن کامل گزارش را (اینجا) بخوانید.

 

منبع: خبرگزاری مهر

مطالب اخیر