9906241

تصویر نیمه تابستان آب و برق

تصویر نیمه تابستان آب و برق

عملکرد صنعت برق و آب در ماه میانه فصل تابستان بررسی شد. داده‌های دفتر فناوری اطلاعات و آمار وزارت نیرو نشان می‌دهد انرژی دریافتی و ارسالی در پایان مرداد‌ماه امسال نسبت به پایان تیرماه به‌ترتیب ۴۳ و ۳۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین طبق آمارها، بهره‌برداری از واحدهای جدید نیروگاهی تا پایان مرداد نسبت به ماه قبل، ۳۱٫۶ درصد افزایش را ثبت کرده است. کارنامه بخش آب هم حکایت از آن دارد که ارتفاع بارندگی‌ها در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال آبی گذشته، ۷ درصد کاهش داشته است. حجم آب موجود مخازن سدهای کل کشور هم تا پایان مرداد ۹۹ نسبت به ماه گذشته ۱۰ درصد کاهش را به ثبت رسانده است.

  • کارنامه بخش آب

میزان بارندگی‌ها از اول مهر ۹۸ تا پایان مردادماه چگونه بوده است؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حجم ریزش‌های جوی از اول مهر ۹۸ تا پایان مردادماه سال آبی جاری برابر ۵۱۷٫۸ میلیارد مترمکعب بوده است. این آمارها حاکی است ارتفاع بارندگی در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال آبی گذشته، ۷ درصد کاهش داشته است. در این میان، ارتفاع بارندگی در کل کشور نسبت به میانگین بلندمدت ۲۸ درصد افزایش را تجربه کرده است. همچنین ارتفاع بارندگی در کل کشور (۴٫۹ میلی‌متر) نسبت به ماه گذشته (۳٫۵ میلی‌متر)، ۴۰ درصد افزایش را به ثبت رسانده است. حجم ریزش‌های جوی در ماه جاری (۸٫۱ میلیارد مترمکعب) نسبت به ماه گذشته (۵٫۸ میلیارد مترمکعب) ۴۰ درصد افزایش داشته است.

وضعیت بهره‌برداری از سدهای مخزنی کشور نیز نشان می‌دهد حجم آب موجود مخازن سدهای کل کشور تا پایان مرداد امسال (۳۰۶۲۰ میلیون مترمکعب) نسبت به ماه گذشته (۳۴۱۲۹ میلیون مترمکعب)، ۱۰ درصد کاهش داشته است.

این درحالی است که حجم آب ورودی به سدهای مخزنی کل کشور نسبت به ماه گذشته (۲۷۱۳ میلیون متر مکعب)، ۴۵ درصد کاهش را به ثبت رسانده است. در این میان، حجم آب خروجی مخازن سدهای کل کشور هم نسبت به ماه گذشته (۶۹۷۹ میلیون متر مکعب)، ۲۹ درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر، مقایسه انرژی تولیدی تجمعی نیروگاه‌های برق‌ آبی تا پایان مردادماه امسال (۳۰۳۴ گیگاوات ساعت) حکایت از آن دارد که تولید انرژی نیروگاه‌های برق‌آبی نسبت به تیرماه (۳۰۳۷ گیگاوات ساعت)، ۰٫۱ درصد کاهش داشته است.

اما آب‌های زیرزمینی در مردادماه چه شرایطی داشته‌اند؟ طبق ارزیابی‌ها، حجم آب صرفه‌جویی شده از چاه‌ها (جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز و پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز، جمعا ۲۶٫۲ میلیون مترمکعب) نسبت به ماه گذشته (۱۰٫۷ میلیون مترمکعب)، ۱۴۵ درصد افزایش داشته است. تعداد نصب کنتور هوشمند آب و برق روی چاه‌های آب هم در مردادماه نسبت به ماه گذشته (۵۹۰)، ۲۶٫۳ درصد افزایش را تجربه کرده است. همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد تعداد صدور مجوز چاه برای تامین آب (آشامیدنی شهری و روستایی، صنعت و خدمات: جمعا ۳۷) نسبت به ماه گذشته (۲۹)، ۲۷٫۶ درصد افزایش داشته است.

 در این میان تعداد چاه‌های کشاورزی، صنعت و آشامیدنی (۱۰۳۲۲۹) نسبت به ماه گذشته (۱۰۳۲۰۲)، ۰٫۰۴درصد افزایش را ثبت کرده‌اند. تعداد منابع آب زیرزمینی در کل کشور هم در مرداد نسبت به ماه قبل، تغییر چندانی نداشته است.

تغییرات انشعابات آب (مشترکان آب)، طول شبکه توزیع آب و طول خطوط انتقال آب در بخش شهری در پایان مرداد ۹۹ نسبت به ماه قبل، به ترتیب ۰٫۳، ۰٫۱ و ۰٫۱ درصد بوده است. تغییرات تعداد مخازن آب در بخش شهری در پایان مرداد ۹۹ نسبت به ماه قبل (۴۸۱۱) ۰٫۲درصد بوده است. ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه‌های آب در مدار در پایان مرداد ۹۹ نسبت به ماه قبل (۱۱۲۴۵)، ۲۲ درصد افزایش داشته است. همچنین حجم آب تولیدی (جمعا زیرزمینی و سطحی) در پایان مرداد ۹۹ نسبت به ماه قبل (۲۳۶۳ میلیون متر مکعب)، در بخش شهری ۲۸ درصد و در بخش روستایی ۱۱ درصد افزایش را تجربه کرده است.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد طول شبکه جمع‌آوری فاضلاب در پایان مرداد ۹۹ نسبت به ماه قبل (۶۴۷۵۷ کیلومتر)، ۰٫۳ درصد افزایش داشته است. طول خطوط انتقال فاضلاب هم در پایان مرداد نسبت به تیرماه (۳۴۲۷ کیلومتر)، ۰٫۷ درصد افزایش را به ثبت رسانده است. ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در مدار نیز در پایان مرداد ۹۹ نسبت به ماه قبل (۵۵۳۸ هزار مترمکعب در روز) ۰٫۱ درصد افزایش داشته است. آمار تعداد شهرهای در معرض تنش که اطلاعات آن هر شش‌ماه یک‌بار به‌روز می‌شود نشان می‌دهد ۱۴۰ شهر در وضعیت زرد (۱۰ درصد کمبود آب نسبت به آب مورد نیاز) قرار گرفته‌اند و ۳۴ شهر در وضعیت نارنجی (۲۰ درصد کمبود آب نسبت به آب مورد نیاز) به‌سر می‌برند. ۵۹ شهر هم در وضعیت قرمز (بیش از ۲۰ درصد کمبود آب نسبت به آب موردنیاز) هستند.

  • تصویر آماری بخش برق

ارزیابی مصرف برق کشور تا پایان مرداد ۹۹ نشان می‌دهد مصرف برق تا پایان این ماه در بخش صنعتی (۳۶ درصد) بیش از سایر موارد مصرف بوده است. مصرف برق (کل فروش) تا پایان مرداد ۹۹ در مقایسه با پایان تیر ۹۹ (۸۹۹۵۴ میلیون کیلووات ساعت)، ۱۵ درصد افزایش داشته است.

آمار وضعیت مشترکان برق تا پایان مرداد ۹۹ هم حاکی است، تعداد مشترکان برق تا پایان مرداد ۹۹ نسبت به پایان تیر ماه (۳۶۹۸۳ هزار مشترک)، ۰٫۹ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد شبکه توزیع برق کشور تا پایان مردادماه امسال در وضعیت مساعدی به‌سر برده است. مجموع طول شبکه فشار متوسط و ضعیف، تا پایان مرداد ۹۹ نسبت به پایان اسفند ۹۸، ۰٫۷۹ درصد افزایش داشته است. تعداد و ظرفیت ترانسفورماتورهای برق کشور تا پایان مرداد امسال نسبت به پایان اسفند ۹۸، به‌ترتیب ۰٫۴ و ۰٫۳ درصد افزایش را تجربه کرده است.

وضعیت برق روستایی تا پایان مرداد ماه امسال هم بیانگر آن است که تعداد روستاهای برق‌دار‌شده تا پایان این ماه نسبت به پایان تیر، ۰٫۲ درصد افزایش داشته است. طول شبکه فشار روستایی (متوسط و ضعیف) تا پایان مرداد امسال (۲۴۶۴۱۸ کیلومتر) نسبت به پایان تیر ۹۹، حدود ۰٫۱۲ درصد افزایش داشته است. تعداد ترانسفورماتور روستایی تا پایان مرداد ۹۹ هم نسبت به پایان تیرماه، ۰٫۱۹ درصد افزایش داشته است. همچنین ظرفیت ترانسفورماتور روستایی تا پایان مرداد ۹۹ نسبت به پایان تیرماه، ۰٫۰۸ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کل ظرفیت نصب شده نیروگاهی تا پایان مرداد امسال نسبت به پایان تیر (۸۲۵۱۵ مگاوات)، ۰٫۲ درصد افزایش داشته است. تولید ناویژه انرژی برق کشور از ابتدای سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه ۹۸، ۵٫۴ درصد افزایش را ثبت کرده است. انرژی دریافتی و ارسالی هم در پایان مرداد نسبت به پایان تیرماه به‌ترتیب ۱۰٫۶ و ۱۰٫۱ درصد افزایش داشته‌اند. ارزیابی‌ها همچنین نشان می‌دهد بهره‌برداری از واحدهای جدید نیروگاهی تا پایان مرداد امسال (۲۲۲۳ مگاوات) نسبت به پایان تیر امسال (۲۰۴۹ مگاوات)، ۸٫۹ درصد افزایش داشته است. این درحالی است که بهره‌برداری از واحدهای جدید نیروگاهی (گازی و تجدیدپذیر) تا پایان مرداد امسال (۱۲۵۰ مگاوات) نسبت به پایان تیر ۹۹ (۱۰۶۹ مگاوات)، ۱۷ درصد افزایش داشته است. مجموع طول خطوط انتقال و فوق توزیع برق کشور هم تا پایان مرداد ۹۹، نسبت به پایان تیر امسال ۰٫۱۵ درصد افزایش را تجربه کرده است. از سوی دیگر طبق آمارها، ظرفیت کل پست‌های برق (انتقال، فوق توزیع و بلافصل) تا پایان مرداد ۹۹ نسبت به پایان تیر امسال (۳۵۹۹۰مگاولت آمپر)، ۰٫۵ درصد افزایش داشته است.

لازم به ذکر است که شهریور امسال با راه‌اندازی دومین واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو، ظرفیت نامی نیروگاه‌های حرارتی ایران از مرز ۶۸ هزارمگاوات عبور کرد و تعداد واحد‌های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع بزرگ به ۳۷۸ واحد و ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی از مرز ۴۶ هزار مگاوات گذشت.

 

  • عملکرد انرژی‌های تجدیدپذیر

گزارش عملکرد نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک امسال نشان می‌دهد ظرفیت این نیروگاه‌ها تا پایان مرداد ۹۹ نسبت به ماه گذشته (۸۳۱ مگاوات)، ۰٫۵ درصد افزایش داشته است. این افزایش مربوط به نیروگاه‌های فتوولتائیک و برق‌آبی کوچک است. میزان برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر در مرداد ۹۹ هم نسبت به ماه گذشته (۱۵۹ میلیون کیلووات ساعت)، ۱۷ درصد افزایش را تجربه کرده است. همچنین آمارها حکایت از آن دارد که اجتناب از انتشار گازهای گلخانه‌ای در مرداد ۹۹ نسبت به ماه قبل (۱۰۲ هزار تن)، ۱۸ درصد افزایش را به ثبت رسانده است. میزان عدم مصرف سوخت فسیلی در مرداد نسبت به ماه قبل (۴۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی) هم ۱۸ درصد افزایش و میزان عدم مصرف آب در این بازه زمانی هم نسبت به ماه قبل (۳۵ میلیون لیتر) ۱۷ درصد افزایش را به ثبت رسانده‌اند.

 

منبع: دنیای اقتصاد/ پایگاه اطلاع رسانی برق نیوز

مطالب اخیر