9902101

بخش صنعت رکورددار رشد مصرف برق در سال ۹۸

بخش صنعت رکورددار رشد مصرف برق در سال ۹۸

آمار تفصیلی صنعت برق ایران در سال ۹۸ حاکی است مصرف برق مشترکان صنعتی در سال گذشته با ۰٫۷ درصد رشد به ۳۴٫۷ درصد رسید که بالاترین سهم مصرف مشترکان برق در سال رونق تولید محسوب می شود.

مطابق این آمار، سهم مصرف برق مشترکان خانگی طی ۱۰ سال گذشته هیچگونه افزایشی نداشته و رشد صفر درصدی نشان می دهد. این سهم در بین مشترکان عمومی روند کاهشی داشته و با ۰٫۲ درصد رشد منفی از ۹٫۳ درصد در سال ۹۷ به ۹٫۱ درصد در سال گذشته رسید.

شاخص متوسط مصرف برق مشترکان در این گزارش ۷ هزار و ۴۱۲ کیلووات ساعت اعلام شده که نسبت به سال قبل آن ۱۳۵ کیلووات ساعت رشد نشان می دهد همچنین متوسط مصرف برق مشترکان خانگی با ۶۸ کیلووات ساعت افزایش از ۲ هزار و ۹۶۰ کیلوواتساعت در سال ۹۷، به ۳ هزار و ۲۸ کیاوواتساعت در سال گذشته رسید.

این گزارش همچنین از بهبود روند مصرف برق در بخش روشنایی معابر کشور حکایت دارد و سهم مصرف در این بخش با ۰٫۱ درصد کاهش از ۱٫۹ درصد سال ۹۷ به ۱٫۸ درصد در سال گذشته رسید و مصرف برق سایر مصارف با ۰٫۱ درصد افزایش، رشد ۷٫۴ درصدی نشان می دهد و همچنان به طور متوسط رشد ۰٫۱ درصدی این بخش طی ۱۰ سال گذشته تداوم دارد.

آمار تفصیلی صنعت برق در سال ۹۸ نشان می دهد سهم مصرف برق مشترکان کشاورزی ۰٫۵ درصد کاهش داشته که نسبت به کاهش متوسط ۰٫۲ درصدی مصرف این بخش طی ۱۰ سال گذشته، کاهش بیشتری نشان می دهد و درعین حال سهم برق مصرفی مشترکان صنعتی با ۰٫۷ درصد رشد نسبت به سال ۹۷، به ۳۴٫۷ درصد رسید و رشد مصرف این بخش مهم تولیدی طی سال ۹۸ در مقایسه با متوسط مصرف ۱۰ ساله ۸۷ تا ۹۷ نیز به میزان ۰٫۵ درصد افزایش یافته که نشان از رونق بخش صنعت در سال گذشته دارد.

 

منبع: خبرگزاری ایلنا

 

 

 

 

مطالب اخیر