9905292

افزایش ٣٢.٣۵ درصدی نرخ تورم تولیدکننده بخش برق

افزایش ٣٢.٣۵ درصدی نرخ تورم تولیدکننده بخش برق

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل بهار سال ١٣٩٩ به عدد ١۵٠,٣٧ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١١٣.۶٢)، ٣٢.٣۵ درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل بهار سال ١٣٩٩ به عدد ١۵٠,٣٧ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١١٣.۶٢)، ٣٢.٣۵ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل بهار سال ١٣٩٩ به عدد ۱۵۴٫۸۲ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١١٠,١۴)، ۴٠.۵۶ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهارسال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٩.٩١ (نرخ تورم سالانه)، می‌باشد.

همچنین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل بهار سال ١٣٩٩ به عدد ١۵٠,٣٧ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١١٣.۶٢)، ٣٢.٣۵ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات اوج­ بار، در چهار فصل منتهی به فصل بهارسال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵.٠٩ (میانگین تورم سالانه)، است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات میان‌بار در فصل بهار سال ١٣٩٩ به عدد ١۵٣,٠٠ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٠٨.٣٣)، ۴١.٢٣ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات میان­بار، در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل ١٠.٧٩ (میانگین تورم سالانه)، می‌باشد.

در عین حال، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات کم‌بار در فصل بهار سال ١٣٩٩ به عدد ١۶٣,٣۶ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١١١.۴۴)، ۴۶.۵٩ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات کم­بار در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم سالانه)، ١٢.٠٩ است

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی برق نیوز

مطالب اخیر